SZRT Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 1793/2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 53136993

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť SZRT Slovakia s.r.o., Dúbravská cesta 1793/2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 53136993.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.


Elektronická komunikácia

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia s klientami a potenciálnymi klientami v rámci informácií o poskytovaní služieb prevádzkovateľa. Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti, alebo potenciálni klienti

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Registrovaný klient: meno, priezvisko, emailová adresa, mobilné telefónne číslo.

Potenciálny (neregistrovaný) klient: meno, priezvisko, emailová adresa, mobilné telefónne číslo.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu:

  • počas ktorej je klient zaregistrovaný na svojom klientskom účte,
  • najviac 1 mesiac od komunikácie s neregistrovaným klientom

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, údaje sú nevyhnutné k vybaveniu požiadavky, alebo vybaveniu otázok dotknutých osôb. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí vybavenie požiadavky a prípadne následné poskytnutie služby.


Reklamácie

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je riešenie reklamácií: spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – klientov v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákona za účelom riešenia reklamácií

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov

§13 ods. 1 písm. b) zákona – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia – plnenie zákonnej povinnosti

§13 ods. 1 písm. c) zákona – plnenie zákonnej povinnosti

Zákonná povinnosť:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje klienta, ktorý podáva reklamáciu, uvedené pri jeho registrácii, presný, vecný a pravdivý opis reklamovaných okolností, identifikačné číslo stávky alebo tiketu, ktorých sa reklamácia týka, dátum a čas, kedy k reklamovanej okolnosti došlo, prípadne ďalšie údaje nevyhnutne potrebné pri riešení reklamácie.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, písomne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu počas ktorej je možné reklamáciu uplatniť.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná pre vybavenie reklamácie. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nemôže zabezpečiť vybavenie reklamácie.


Marketing

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (informovanie o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách)

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti, potenciálni klienti

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, mobilné telefónne číslo, trvalý pobyt.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu počas ktorej je klient zaregistrovaný na svojom klientskom účte.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.


Nahrávanie telefonických hovorov

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom nahrávania hovorov je zabezpečiť schopnosť prevádzkovateľa nepopierateľným spôsobom zaznamenávať a preukazovať prijatie a vybavenie požiadavky volaného (ďalej len „klienta“), ktoré sa vykonáva v rámci predzmluvných-zmluvných vzťahov. Záznamy hovorov môžu byť použité ako dôkaz v prípade reklamácií, sťažností alebo sporov v rámci spracovateľských činností súvisiacich so spracovaním účtovných dokladov a zmlúv, reklamácií a preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) nariadenia GDPR.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti a potenciálni klienti.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Osobné údaje klientov: Prevádzkovateľ získava a spracúva len také osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba dobrovoľne poskytne a ktoré prevádzkovateľ považuje za nevyhnutné pre spracovanie požiadavky a poskytnutie služby. Jedná sa o bežné osobné údaje – identifikačné, kontaktné údaje, prípadne finančné údaje v nevyhnutnom rozsahu podľa typu vybavovanej požiadavky.

Osobné údaje potenciálnych klientov: Prevádzkovateľ získava a spracúva len také osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba dobrovoľne poskytne a ktoré prevádzkovateľ považuje za nevyhnutné pre spracovanie požiadavky a poskytnutie služby. Jedná sa o bežné osobné údaje prípadne iné údaje v nevyhnutnom rozsahu podľa typu vybavovanej požiadavky.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis - čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (telefonicky).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu:

  • počas ktorej je klient zaregistrovaný na svojom klientskom účte,
  • najviac 1 mesiac od komunikácie s neregistrovaným klientom

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Práva dotknutej osoby

V súvislosti s nahrávaním hovorov:

Prevádzkovateľ rešpektuje právo klienta na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka (§12 ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1964 Zb.) a zvukový záznam sa uskutočňuje s jeho privolením. V prípade, ak s jeho vyhotovením dotknutá osoba nesúhlasí, má právo využiť inú možnosť ako telefonické vybavenie požiadavky, a to písomnou/elektronickou formou. V prípade ak dotknutá osoba bude namietať vyhotoveniu zvukového záznamu po jeho vytvorení, môže byť vytvorený prepis komunikácie do textovej podoby, za účelom zachovania dôkazového materiálu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva telefonicky na č. 0850 242 012, zaslaním emailu na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje prostredníctvom telefonického hovoru so záznamom dobrovoľne, v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vybavenie požiadavky (napr. záujem o registráciu účtu, zmena osobných údajov, zrušenie účtu, a pod.). Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí telefonické vybavenie požiadavky a následné poskytnutie služby. V prípade, ak si dotknutá osoba neželá byť nahrávaná prostredníctvom zvukového záznamu telefonického hovoru, svoju požiadavku môže vybaviť alternatívnym spôsobom(písomnou alebo elektronickou formou).


Správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: správa registratúry a správy komunikácie prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rozsah komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z.z

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Osobné údaje v rozsahu Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.


Sťažnosti klientov

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je riešenie sťažností a podnetov od klientov, alebo potenciálnych klientov prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ak je dotknutá osoba zamestnanec obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú klienti a potenciálni klienti

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa, mobilné telefónne číslo a prípadne iné bežné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba v rámci sťažnosti poskytne

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu:

  • počas ktorej je klient zaregistrovaný na svojom klientskom účte,
  • najviac 1 mesiac od komunikácie s neregistrovaným klientom

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, údaje sú nevyhnutné k vybaveniu požiadavky, alebo vybaveniu otázok dotknutých osôb. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí vybavenie požiadavky a prípadne následné poskytnutie služby


Súťaže

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie dotknutej osoby účasti v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: registrovaní klienti.

Rozsah spracúvaných osobných údajov registrovaní klienti v rozsahu registrácie a výhra.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, písomne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu:

  • počas ktorej je klient zaregistrovaný na svojom klientskom účte,
  • najviac 1 mesiac od komunikácie s neregistrovaným klientom

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená.


Tipovanie a klientská zóna

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie hráčskeho účtu klienta v klientskej zóne, najmä na zabezpečenie finančných prostriedkov hernej histórie a identifikačných údajov hráča z registračného formulára.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,

§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona, čl. 6 ods. 1 opísm. c) Nariadenia, najmä:

zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú klienti prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci vyplneného formulára potrebného pre zriadenie hráčskeho účtu.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretej krajiny na základe vykonávajúceho nariadenia komisie (EÚ) 2021/1772 z 28. júna 2021 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o primeranej ochrane osobných údajov Spojeným kráľovstvom.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu počas ktorej je klient zaregistrovaný na svojom klientskom účte.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie služby.


Účtovné doklady

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 74), Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti, zmluvní partneri prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis, prípadne ďalšie osobné údaje potrebné pre spracúvanie účtovných dokladov.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov.


AML

(ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu)

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: plnenie práv a povinností právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

- pri fyzickej osobe a pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia a tiež pri fyzickej osobe ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a kópie úradných dokladov,

- pri právnickej osobe v rozsahu identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,

- pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu,

- pri plnení tretími stranami prevzatie údajov a podkladov od banky alebo finančnej inštitúcie.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo po dobu 5 rokov od vykonania obchodu s dotknutou osobou.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Vernostný program (bonusový program)

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: poskytovanie vernostného programu dotknutej osobe.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti

Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje v rozsahu hráčskeho účtu.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - čl. 28 nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretej krajiny na základe vykonávajúceho nariadenia komisie (EÚ) 2021/1772 z 28. júna 2021 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o primeranej ochrane osobných údajov Spojeným kráľovstvom.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu počas ktorej je klient zaregistrovaný na svojom klientskom účte.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude môcť využívať výhody vernostného programu.