Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti SZRT Slovakia s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť SZRT Slovakia s.r.o., so sídlom Dúbravská cesta 1793/2 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 53 136 993, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 146445/B, ako prevádzkovateľ hazardných hier - stávkových hier (kurzových stávok) v internetovej herni, podľa ustanovení § 8 a § 30 a nasl. zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Individuálnej licencie.

1.2 Pojmy používané vo Všeobecných obchodných podmienkach sú zhodné s pojmami používanými v Hernom pláne.

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky dopĺňajú a upravujú právny vzťah, ktorý medzi spoločnosťou SZRT a Hráčom vzniká momentom odoslania vyplneného registračného formuláru s potvrdením Hráča, že sa oboznámil s ich znením a so znením Herného plánu. Pokiaľ nie je ustanovené inak, v prípade rozporov znenia má prednosť Herný plán.

1.4 Právny vzťah medzi spoločnosťou SZRT a Hráčom sa riadi Herným plánom, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ďalšími pravidlami, štatútmi a obchodnými podmienkami pre vybrané produkty a služby spoločnosti SZRT zverejnenými na Webovom sídle a právnym poriadkom Slovenskej republiky.


2. Podmienky používania Hráčskeho účtu

2.1 V prípade, ak sa Hráčom chce stať politicky exponovaná osoba podľa AML zákona, takáto fyzická osoba je povinná o tom informovať spoločnosť SZRT, a to uvedením tejto skutočnosti prostredníctvom registračného formuláru.

2.2 Ak sa Hráč počas existencie právneho vzťahu so spoločnosťou SZRT stane politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou podľa AML zákona, alebo prestane byť politicky exponovanou osobou, je povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť SZRT prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré pre tento účel spoločnosť SZRT umožní používať. Zároveň je povinný zdržať sa vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoj Hráčsky účet, zo svojho Hráčskeho účtu alebo inej formy účasti na hazardnej hre, a to až do obdržania príslušných pokynov spoločnosti SZRT.

2.3 Každý Hráč je oprávnený mať v spoločnosti SZRT iba jeden Hráčsky účet. Hráč sa nesmie opätovne zaregistrovať ani pokúsiť sa zaregistrovať pod iným menom, s inou e-mailovou adresou alebo s iným telefónnym číslom. Ak Hráč tento zákaz poruší, spoločnosť SZRT môže zrušiť jeho Hráčsky účet, a to aj spätne ku dňu jeho zriadenia. Hráč a spoločnosť SZRT sa týmto dohodli, že v takomto prípade budú započítané náklady a škody spoločnosti SZRT, ktoré prevádzkou takéhoto Hráčskeho účtu vznikli, oproti nárokom Hráča a to vo výške, v ktorej sa vzájomne kryjú.

2.4 Užívateľské meno Hráča nesmie obsahovať výraz, ktorý by propagoval akúkoľvek aktívnu ani zaniknutú politickú stranu, spoločnosť alebo produkt, ani výraz, ktorý je možné považovať za hanlivý, nevhodný, urážlivý, alebo ktorý by mohol porušovať základné ľudské práva a slobody alebo znevažovať ľudskú dôstojnosť. Ak Hráč tento zákaz poruší, spoločnosť SZRT môže zrušiť jeho Hráčsky účet, a to aj spätne ku dňu jeho zriadenia. Hráč a spoločnosť SZRT sa týmto dohodli, že v takomto prípade budú započítané náklady a škody spoločnosti SZRT, ktoré prevádzkou takéhoto Hráčskeho účtu vznikli, oproti nároku Hráča a to vo výške, v ktorej sa vzájomne kryjú.

2.5 Užívateľské meno Hráča by z dôvodu zabezpečenia ochrany jeho súkromia a ochrany jeho Hráčskeho účtu nemalo obsahovať žiadne výrazy alebo informácie, ktoré sú priamo alebo odvodene spojiteľné s jeho menom, priezviskom, e-mailom, heslom do jeho Hráčskeho účtu, dátumom narodenia, rodným číslom, miestom pobytu a/alebo s inými jeho osobnými údajmi. V prípade nerešpektovania tohto odporúčania zo strany Hráča spoločnosť SZRT nenesie voči Hráčovi ani akejkoľvek tretej osobe zodpovednosť za žiadne škody, prípadne iné dôsledky, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.

2.6 Hráč je oprávnený disponovať so svojim Hráčskym účtom výlučne sám a osobne. Hráč nesmie na disponovanie so svojim Hráčskym účtom splnomocniť ani poveriť akúkoľvek inú osobu. Hráč je povinný využívať Hráčsky účet a s ním spojené funkcie, služby, benefity, bonusy a iné jeho funkcionality výhradne pre svoju osobnú súkromnú potrebu, pre zábavu a tieto nie je oprávnený sprístupňovať, či umožniť ich používanie iným osobám, ani ich využívať iným neprimeraným spôsobom, ktorý by bol v rozpore s charakterom Hráčskeho účtu ako osobného prostriedku Hráča k účasti na hazardných hrách. Ak Hráč tento zákaz poruší, spoločnosť SZRT môže zrušiť jeho Hráčsky účet, a to aj spätne ku dňu jeho zriadenia. Hráč a spoločnosť SZRT sa týmto dohodli, že v takomto prípade budú započítané náklady a škody spoločnosti SZRT, ktoré prevádzkou takéhoto Hráčskeho účtu vznikli, oproti nároku Hráča, a to vo výške, v ktorej sa vzájomne kryjú.

2.7 Ak došlo na základe relevantných právnych skutočností k zmene osobných údajov alebo ďalších údajov uvedených v registračnom formulári alebo k zmene alebo vydaniu nových dokladov predložených pri registrácii a overovaní identity Hráča, Hráč je povinný tieto bezodkladne aktualizovať a dôveryhodne preukázať, t. j. najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní oznámiť a preukázať zmeny príslušných údajov alebo dokladov, a to prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré pre tento účel spoločnosť SZRT umožní používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Hráča môže spoločnosť SZRT blokovať finančné prostriedky na príslušnom Hráčskom účte až do splnenia si tejto povinnosti Hráča.

2.8 V prípade pripísania akejkoľvek sumy finančných prostriedkov zo strany spoločnosti SZRT na Hráčsky účet omylom alebo bez právneho titulu (tzv. bezdôvodné obohatenie), nemá Hráč nárok na takéto finančné prostriedky a spoločnosť SZRT má právo na ich bezodkladné vrátenie. Hráč je povinný bez zbytočného odkladu o takomto vyplatení finančných prostriedkov informovať spoločnosť SZRT a najneskôr do 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) hodín od pripísania je povinný tieto prostriedky vrátiť.

2.9 Hráč nesmie využívať možnosti Hráčskeho účtu ani Webového sídla k porušovaniu či obchádzaniu podmienok Zákona, AML zákona, Herného plánu, Všeobecných obchodných podmienok, ďalších pravidiel, štatútov a obchodných podmienok pre vybrané produkty a služby spoločnosti SZRT , ani iných všeobecne záväzných právnych predpisov k svojmu obohateniu na úkor spoločnosti SZRT , ani iných tretích osôb. Ak sa tak stane, spoločnosti SZRT môže vzniknúť voči Hráčovi nárok na vrátenie takto získaných finančných prostriedkov a na náhradu vzniknutej škody. Hráč a spoločnosť SZRT sa týmto dohodli, že v takomto prípade budú započítané náklady a škody spoločnosti SZRT, ktoré prevádzkou takéhoto Hráčskeho účtu vznikli, oproti nároku Hráča, a to vo výške, v ktorej sa vzájomne kryjú.

2.10 Hráč nesmie využívať Hráčsky účet na prevod finančných prostriedkov bez ich použitia na hranie Stávkových hier, prípadne na iné služby poskytované spoločnosťou SZRT. V prípade porušenia tohto ustanovenia Hráčom, môže spoločnosť SZRT požadovať náhradu nákladov vzniknutých pri týchto transakciách a za týmto účelom môže použiť zostatok Hráčskeho účtu.


3. Transakcie na Hráčskom účte

3.1 Hráč berie na vedomie, že spoločnosť SZRT zabezpečuje služby súvisiace so zriadením a prevádzkou Hráčskeho účtu aj na základe zmluvných vzťahov s príslušnými bankami, prípadne inými poskytovateľmi platobných služieb (ďalej ako “platobná spoločnosť”). Hráč tiež berie na vedomie, že spoločnosť SZRT je v zmysle podmienok zmluvných vzťahov s príslušnými bankami, resp. platobnými spoločnosťami na základe ich žiadosti povinná vždy podľa preukázateľných inštrukcií banky alebo platobnej spoločnosti blokovať finančné prostriedky na príslušnom Hráčskom účte, resp. blokovať prístup na príslušný Hráčsky účet, a to aj v prípade, keď nie sú dané iné právne dôvody, okrem požiadavky banky alebo platobnej spoločnosti.

3.2 Pre Vklad na Hráčsky účet môže Hráč využiť niektorý z nižšie uvedených platobných spôsobov (t. j. platobných kanálov):

3.2.1 On-line platba prostredníctvom bankového tlačidla – Hráč môže zrealizovať Vklad na svoj Hráčsky účet prostredníctvom internetového online bankovníctva cez bankové tlačidlo v jeho Hráčskom účte, pokiaľ má svoj Účet v banke v niektorej z bánk podľa aktuálnej ponuky uvedenej na Webovom sídle. Vklady na Hráčsky účet prostredníctvom bankového tlačidla realizovaného v internetovom online bankovníctve Hráča nie je možné vykonať cez funkcionalitu opakovanej platby.

3.2.2 Platba prostredníctvom prevodného príkazu (bankového prevodu) na bankový účet spoločnosti SZRT uvedený na jej Webovom sídle – Hráč ako variabilný symbol uvedie celé svoje rodné číslo bez lomky a ako informáciu pre príjemcu uvedie svoje užívateľské meno (username). Vklady na Hráčsky účet prostredníctvom prevodného príkazu (bankového prevodu) realizovaného v internetovom online bankovníctve nie je možné vykonať cez funkcionalitu opakovanej platby. Hráč je oprávnený vykonať Vklad finančných prostriedkov prevodným príkazom (bankovým prevodom) výlučne zo svojho Účtu v banke na svoj Hráčsky účet.

3.2.3 Platobná karta – Hráč môže zrealizovať Vklad na svoj Hráčsky účet prostredníctvom svojej platobnej karty vydanej niektorou zo spoločností podľa aktuálnej ponuky uvedenej na Webovom sídle.

3.3 Spoločnosť SZRT má právo kedykoľvek aktualizovať ponuku platobných kanálov určených pre Vklad na Hráčsky účet. Hráč berie na vedomie, že v prípade prevodov finančných prostriedkov na Hráčsky účet prostredníctvom ktoréhokoľvek platobného kanálu je oprávnený prevádzať výlučne také finančné prostriedky, ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi legálne nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Po identifikácii platby a jej výšky spoločnosť SZRT zabezpečí pripísanie príslušnej sumy finančných prostriedkov na Hráčsky účet spravidla do 2 (slovom: dvoch) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti SZRT. Spoločnosť SZRT nezodpovedá za prípadné omeškanie pripísania finančných prostriedkov, ani za prípadné rozdiely, zrážky, poplatky alebo iné zníženie sumy finančných prostriedkov zo strany banky alebo platobnej spoločnosti, ani z dôvodu technických alebo iných okolností mimo jej kontroly. Spoločnosť SZRT je oprávnená určiť minimálny a maximálny možný jednorazový Vklad alebo súhrnný Vklad za určité obdobie na príslušný Hráčsky účet.

3.4 Pre Výber z Hráčskeho účtu môže Hráč využiť nižšie uvedený platobný spôsob (t. j. platobný kanál):

3.4.1 bezhotovostný prevod na zadaný Účet v banke, ktorého vlastníkom je Hráč. Hráč uvedie požiadavku na Výber vo svojom Hráčskom účte vyznačením Výberu, uvedie číslo svojho Účtu v banke vo formáte IBAN a výšku sumy prevádzaných finančných prostriedkov.

3.5 V prípade, ak je Hráč evidovaný v registri vylúčených osôb (RVO), spoločnosť SZRT mu v zmysle ustanovení Zákona nesmie umožniť účasť na Hazardnej hre. Hráčsky účet Hráča evidovaného v RVO je bezodkladne zablokovaný. Po zablokovaní Hráčskeho účtu môže Hráč realizovať Výber z jeho Hráčskeho účtu prostredníctvom žiadosti. Žiadosť o Výber musí mať písomnú formu a musí obsahovať identifikačné údaje Hráča (uvedené pri jeho Registrácii), ktorý žiadosť podáva, rovnako v nej musí byť uvedené číslo Hráčovho Účtu v banke, na ktoré si želá Výber realizovať, inak sa na ňu nebude prihliadať.

3.6 Hráč má možnosť písomne listom požiadať spoločnosť SZRT o zrušenie svojho Hráčskeho účtu, avšak iba ak v momente doručenia jeho písomnej žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu je hodnota finančných prostriedkov práve 0,- Eur (slovom: nula eur) (t. j. na Hráčskom účte nie je evidovaný ani kladný zostatok, ani záporný zostatok) a zároveň Hráč nemá vo svojom Hráčskom účte žiadne nevyhodnotené Stávky. Žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu môže Hráč podať iba písomne s vlastnoručným podpisom a musí ju doručiť spoločnosti SZRT na adresu jej sídla uvedenú v Obchodnom registri Slovenskej republiky a zverejnenú na Webovom sídle.

3.7 Spoločnosť SZRT je oprávnená určiť minimálny a maximálny možný jednorazový Výber alebo súhrnný Výber za určité obdobie z príslušného Hráčskeho účtu.

3.8 Vklad, Výhra ani akýkoľvek zostatok finančných prostriedkov na Hráčskom účte sa neúročí.


4. Prevádzková doba

4.1 Prevádzková doba internetovej herne je nepretržite 24 (slovom: dvadsať štyri) hodín denne každý deň v roku, okrem prípadov, keď spoločnosť SZRT oznámi zmeny v prevádzkovej dobe, technologickú prestávku z dôvodu servisných zásahov, na základe dôvodov podľa platnej legislatívy alebo z dôvodov vyššej moci.


5. Ochrana osobných údajov

5.1 Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na samostatnom odkaze na Webovom sídle.


6. Záverečné ustanovenia

6.1 Spoločnosť SZRT si vyhradzuje právo odmietnuť zaregistrovať resp. dokončiť overenie identifikácie akejkoľvek fyzickej osoby ako Hráča (t. j. zriadiť a aktivovať Hráčsky účet) a taktiež kedykoľvek v budúcnosti rozhodnúť o zrušení Hráčskeho účtu a vylúčiť Hráča z účasti na Hazardných hrách, a to aj bez udania dôvodov. Na zriadenie a aktiváciu Hráčskeho účtu nie je právny nárok.

6.2 Na tieto Všeobecné obchodné podmienky môžu nadväzovať ďalšie pravidlá, štatúty a obchodné podmienky pre vybrané produkty a služby spoločnosti SZRT (napr. bonusy, benefity, súťaže a pod.), ktoré spoločnosť SZRT zverejní na Webovom sídle, prípade ako prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6.3 V prípadoch, ktoré nie sú upravené v Hernom pláne, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo v ďalších pravidlách, štatútoch a obchodných podmienkach pre vybrané produkty a služby, rozhodne spoločnosť SZRT podľa vlastného uváženia.

6.4 Práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu medzi spoločnosťou SZRT a Hráčom sú neprevoditeľné a nescudziteľné, ak z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak. To neplatí pokiaľ ide o peňažné nároky z titulu vyplatenia zostatku na Hráčskom účte v prípade dedenia po Hráčovi. V takomto prípade nárok na vyplatenie zostatku finančných prostriedkov Hráčskeho účtu patrí do dedičstva, ak z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak. Oprávnená osoba je povinná predložiť spoločnosti SZRT úradné rozhodnutie opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti na uplatnenie nároku na finančné prostriedky na príslušnom Hráčskom účte. V opačnom prípade je po smrti Hráča možné disponovať s nárokom na vyplatenie zostatku finančných prostriedkov na Hráčskom účte výlučne spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov upravujúcich dedičské konanie, resp. iných právnych predpisov, z ktorých explicitne vyplýva právo na takéto disponovanie.

6.5 Hráč je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti SZRT všetky skutočnosti, ktoré v súvislosti s jeho účasťou na Hazardných hrách prevádzkovaných spoločnosťou SZRT môžu viesť k jeho bezdôvodnému obohateniu alebo k vzniku škody spoločnosti SZRT. Ak Hráč túto povinnosť nesplní bezodkladne, spoločnosť SZRT môže zrušiť jeho Hráčsky účet, a to aj spätne ku dňu jeho zriadenia. Hráč a spoločnosť SZRT sa týmto dohodli, že v takomto prípade budú započítané náklady a škody spoločnosti SZRT, ktoré prevádzkou takéhoto Hráčskeho účtu vznikli, oproti nároku Hráča, a to vo výške, v ktorej sa vzájomne kryjú.

6.6 Akákoľvek komunikácia medzi Hráčom a spoločnosťou SZRT je možná prostredníctvom on-line chat funkcionality „Napíš nám“ umiestnenej na Webovom sídle www.betring.sk, telefonickej zákazníckej linky, prípadne prostredníctvom e-mailu [email protected] Akýkoľvek osobný kontakt Hráča so zamestnancami spoločnosti SRZT v jej sídle alebo kdekoľvek inde je vylúčený.

6.7 Akýkoľvek zber alebo extrakcia dát alebo iných informácií z Webového sídla, napríklad spôsobom známym ako „screen scraping“ (známe aj ako škrabanie obrazovky alebo scraping obrazovky) alebo spôsobom známym ako „web scraping“ (známe ako škrabanie webu, scraping webu alebo spidering) alebo akékoľvek zhromažďovanie alebo extrahovanie, či už manuálne alebo prostredníctvom automatizovaných procesov, akéhokoľvek obsahu nachádzajúceho sa na Webovom sídle (alebo jeho časti), a to na akýkoľvek účel, je prísne zakázané. Akékoľvek konanie opísané v predchádzajúcej vete sa považuje za závažné porušenie Všeobecných obchodných podmienok, ktoré môže spôsobiť spoločnosti SZRT škodu, ktorú bude spoločnosť SZRT zákonným spôsobom od zodpovednej osoby vymáhať. V prípade podozrenia alebo preukázania takéhoto konania zo strany Hráča má spoločnosť SZRT právo jeho Hráčsky účet okamžite zrušiť.

6.8 Spoločnosť SZRT má právo kedykoľvek zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Záväzné sú iba platné Všeobecné obchodné podmienky zverejnené na Webovom sídle. Pokiaľ Hráč nesúhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok, má právo požiadať o zrušenie jeho Hráčskeho účtu.

6.9 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 14. decembra 2021.