Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies:

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení a ktorý obsahuje informácie o vašej činnosti na tejto webovej stránke. Súbory cookies umožňujú a uľahčujú prehľadávanie.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim súbory cookies je spoločnosť SZRT Slovakia s.r.o., Dúbravská cesta 1793/2, 841 04 Bratislava, IČO: 53136993 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1. Používanie súborov cookies

Ako používame súbory cookies:

Prevádzkovateľ spracúva všetky súbory cookies na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Prevádzkovateľ používa viacero typov súborov cookies a tieto zoskupuje na svojich webových stránkach do nasledovných kategórií (pre nasledovné účely):

 • Nevyhnutné súbory cookies (povinné pre správne fungovanie webových stránok)

  - Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Bez nich by prakticky nebolo možné správne načítať webové stránky.

 • Analytické súbory cookies

  - Tieto súbory cookies umožňujú analyzovať všeobecné používanie webovej stránky užívateľmi na vyhodnotenie a zlepšenie výkonu. Napríklad poskytnú informácie o tom, ako sa webová stránka používa a pomáhajú tým uľahčiť akékoľvek propagácie alebo prieskumy, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje.

 • Marketingové súbory cookies

  - Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie z marketingového hľadiska. Pomáhajú lepšie zacieliť marketingovú kampaň prostredníctvom udelených preferencií. Taktiež ukladajú údaje o počte návštevníkov, ktorí videli alebo klikli na Prevádzkovateľove zverejnené reklamy a kampane, aby si Prevádzkovateľ podľa potreby vedel optimalizovať svoje reklamné kampane.

Identifikácia dotknutých osôb pri spracúvaní súborov cookies:

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje vo forme súborov cookies spracúvajú sú: používatelia prehliadajúci webové stránky Prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 • • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,Dublin, Írsko (v súlade s čl. 28 nariadenia) na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics. Viac informácií na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 • • FSB TECHNOLOGY (UK) LTD, 167-169 Great Portland Street, Londýn, W1W 5PF Spojené kráľovstvo, registračné číslo: 06401555 (v súlade s čl. 28 nariadenia)

 • • Promiseo s.r.o., Jesenského 1601/25 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, IČO: 44 930 747 (v súlade s čl. 28 nariadenia)

S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môže Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.

Prenos súborov cookies do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii:

Prenos osobných údajov zo súborov cookies sa vykonáva do Spojených štátov amerických na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia - uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Osobné údaje zo súborov cookies môžu byť prenášané do tretej krajiny aj na základe vykonávajúceho nariadenia komisie (EÚ) 2021/1772 z 28. júna 2021 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o primeranej ochrane osobných údajov Spojeným kráľovstvom.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli súbory cookies získané:

Priamo od dotknutej osoby (vyjadrením súhlasu pri navštívení webovej stránky).

Aká je doba uchovávania:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookies najviac po dobu nevyhnutne potrebnú od udelenia súhlasu. V závislosti od jednotlivých typov súborov cookies sa mení aj ich doba spracúvania.

Profilovanie:

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje zo súborov cookies profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov vo forme súborov cookies:

Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nebude pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb spracúvať akýkoľvek typ súborov cookies, s výnimkou nevyhnutných súborov cookies.

2. Správa vašich predvolieb súborov cookies

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:

V predvolenom nastavení Prevádzkovateľ NESLEDUJE skúsenosti návštevníkov týchto webových stránok. Dotknutá osoba sa môže rozhodnúť udeliť súhlas so spracovaním akýchkoľvek osobných údajov zhromaždených počas prehliadania webových stránok.

Dotknutá osoba má takisto možnosť priamo vo svojom webovom prehliadači zakázať spracúvanie akýchkoľvek súborov cookies.

Zakázanie a zabránenie používaniu súborov cookies:

Dotknutá osoba môže kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookies z týchto webových stránok zmenou konfigurácie svojho prehliadača na uvedených odkazoch:

V prípade, že dotknutá osoba zakáže všetky súbory cookies, pri každej návšteve týchto webových stránok sa zobrazí banner súborov cookies.

Dotknutá osoba ako návštevník týchto webových stránok má možnosť kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom udelenia alebo neudelenia súhlasu so spracúvaním súborov cookies.

3. Práva dotknutej osoby

Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: [email protected] a [email protected] alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.