Od soboty (1. októbra 2022) betRing neprijíma nové registrácie, hráčske vklady a stávky. betRing aj naďalej vyhodnocuje stávky a vypláca výhry z už prijatých stávok. Žiadame hráčov, aby si všetky peniaze zo svojho hráčskeho účtu previedli na svoj osobný bankový účet čo najskôr. Viac informácií nájdete tu. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na 0850 242 012 alebo 02/391883297 (v pracovných dňoch 8.00-20.00 hod), v zákazníckom chate (žltá bublina „Napíš nám“ v pätičke stránky), alebo emailom na [email protected].

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLOČNOSTI SZRT Slovakia s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky partnerského programu (ďalej len „Podmienky”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a pravidlá zmluvnej spolupráce v tomto partnerskom programe (ďalej len “Partnerský program”) spoločnosti SZRT Slovakia s.r.o., so sídlom Dúbravská cesta 1793/2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 53 136 993, DIČ: 2121289918, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro , vl. č.: 146445/B (ďalej len „SZRT“ alebo „spoločnosť SZRT“ alebo „SZRT Slovakia“ alebo „SZRT Slovakia s.r.o.”). Tieto Podmienky predstavujú zmluvu o spolupráci v Partnerskom programe (ďalej len “zmluva” alebo “zmluvný vzťah”), ktorá bola uzatvorená v elektronickej podobe, a to formou vyplnenia a odoslania registračného formulára Partnerom prostredníctvom internetovej stránky www.affiliates.betring.sk/registration.asp a jeho akceptovania spoločnosťou SZRT Slovakia.

1.2 Partner je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ (ďalej len „Partner“), ktorá vlastní alebo je vo vlastnom mene a na vlastný účet spravujúca a prevádzkujúca jednu alebo viac stránok na internete (ďalej len „Partnerská internetová stránka“), ktorá má záujem propagovať internetové stránky spoločnosti SZRT Slovakia, a to v súlade s týmito Podmienkami.

1.3 Tento Partnerský program sa riadi týmito Podmienkami a je dostupný všetkým Partnerom schváleným spoločnosťou SZRT Slovakia v súlade s ods. 3.1 týchto Podmienok.


2. Predmet zmluvného vzťahu

2.1 Predmetom zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou SZRT Slovakia a Partnerom je umiestnenie odkazov a reklamných prostriedkov (napr. logá, bannery, textové odkazy, PR správy, kurzy a ďalšie) (ďalej len “Reklamný prvok”) poskytnutých mu spoločnosťou SZRT Slovakia na Partnerskej internetovej stránke za účelom nadviazania reklamnej spolupráce so vzájomným prospechom zmluvných strán podľa týchto Podmienok.

2.2 Spoločnosť SZRT Slovakia dáva Partnerovi priebežne k dispozícii výber aktuálnych Reklamných prvkov.

2.3 Umiestnením jedného alebo viacerých Reklamných prvkov na Partnerské internetové stránky umožní Partner užívateľom Partnerskej internetovej stránky prejsť priamo na internetové stránky spoločnosti SZRT Slovakia. Pomocou pridelených odkazových kódov identifikuje spoločnosť SZRT Slovakia týchto užívateľov, ktorí prichádzajú na jej internetové stránky cez Reklamný prvok na Partnerskej internetovej stránke.

2.4 Spoločnosť SZRT Slovakia je oprávnená Reklamné prvky kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo dať Partnerovi k dispozícii nové Reklamné prvky.


3. Vznik a priebeh zmluvného vzťahu

3.1 Aby sa mohol Partner zúčastniť Partnerského programu, musí sa zaregistrovať, a to vyplnením a odoslaním registračného formulára Partnerského programu dostupného na internetovej stránke spoločnosti SZRT Slovakia: www.affiliates.betring.sk/registration.asp a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami.

Partner je povinný v registračnom formulári uviesť iba pravdivé údaje. Spoločnosť SZRT Slovakia má právo prijať alebo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o registráciu, a to bez udania dôvodov. O potvrdení prijatia žiadosti o registráciu do Partnerského programu bude Partner informovaný emailom.

3.2 Zákazníkom sa pre účely týchto Podmienok rozumie užívateľ Partnerskej internetovej stránky, ktorý bol z Partnerskej internetovej stránky cez Reklamné prvky poskytnuté Partnerovi umiestnené na Partnerskej internetovej stránke, privedený na internetové stránky spoločnosti SZRT Slovakia a ktorému spoločnosť SZRT Slovakia zriadila hráčsky účet a overila jeho identitu v súlade so schváleným Herným plánom a Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti SZRT Slovakia (ďalej len „Zákazník”).

3.3 Spoločnosť SZRT Slovakia bude sledovať transakcie a aktivity Zákazníkov privedených Partnerom na internetové stránky spoločnosti SZRT Slovakia cez Partnerskú internetovú stránku a vytvorí pre Partnera pravidelne aktualizovaný sumárny štatistický prehľad. Spoločnosť SZRT Slovakia poskytuje takýto prehľad bez uvedenia údajov a skutočností o jednotlivých Zákazníkoch z dôvodu jej povinnosti zachovať mlčanlivosť v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Tento prehľad bude Partnerovi prístupný po prihlásení sa na stránkach Partnerského programu spoločnosti SZRT Slovakia.


4. Výpočet provízie

4.1 V prípade splnenia všetkých náležitostí určených v týchto Podmienkach má Partner nárok na províziu za kalendárny mesiac vo výške 15% (slovom: pätnásť percent) až 55% (slovom: päťdesiat päť percent) z Čistého zisku Zákazníkov, vypočítaného podľa ods. 4.7 týchto Podmienok, ktorý vytvorili Zákazníci, ktorých stávku za reálne peniaze spoločnosť SZRT Slovakia prijala.

4.2 Výška provízie je odstupňovaná do niekoľkých úrovní v závislosti od počtu Zákazníkov, ktorých prvé stávky spoločnosť SZRT Slovakia prijala. Výška provízie je odstupňovaná nasledujúcim spôsobom:

Počet Zákazníkov s 1. prijatou stávkou v kalendárnom mesiaci Výška provízie v Partnerskom programe
5 až
10 (slovom: päť až desať) Zákazníkov
15 %
11 až
20 (slovom: jedenásť až dvadsať) Zákazníkov
25 %
21 až
30 (slovom: dvadsať jeden až tridsať) Zákazníkov
35 %
31 až
40 (slovom: tridsať jeden až štyridsať) Zákazníkov
45 %
41 (slovom: štyridsať jeden) a viac
Zákazníkov
55 %

V prípade, ak v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, kedy došlo k zvýšeniu provízie, Partner privedie menší počet Zákazníkov s prvou prijatou stávkou, ako je potrebný počet Zákazníkov pre zvýšenú províziu, zníži sa výška provízie Partnera v danom kalendárnom mesiaci na príslušnú hodnotu podľa tabuľky vyššie.

4.3 Spoločnosť SZRT Slovakia si vyhradzuje právo určiť províziu Partnera v Partnerskom programe aj v inej hodnote, ako je uvedené v ods. 4.2, na základe vzájomnej písomnej dohody s Partnerom. V prípade, ak sa Partner dohodol so spoločnosťou SZRT Slovakia na iných podmienkach týkajúcich sa výšky alebo spôsobu vyplácania provízie, má takáto dohoda prednosť pred Podmienkami.

4.4 Partnerovi nevzniká nárok na províziu v prípade podozrenia spoločnosti SZRT Slovakia, že Partnerom privedený Zákazník, za ktorého by mal Partner podľa týchto Podmienok mať nárok na províziu, je s ním akýmkoľvek spôsobom prepojený, jedná s ním v zhode, alebo sa jedná v skutočnosti o samotného Partnera, jeho štatutára alebo člena iného orgánu Partnera alebo ovládanú alebo ovládajúcu osobu alebo členov ich orgánov, zamestnanca Partnera alebo o blízke osoby uvedených osôb. Zároveň je Partner povinný vrátiť doposiaľ všetky v rámci Partnerského programu vyplatené provízie, pokiaľ ho k ich vráteniu spoločnosť SZRT Slovakia písomne vyzve, a to do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia takej výzvy emailom alebo iným spôsobom.

4.5 Výplata provízie Partnerovi z jeho účasti v Partnerskom programe za každého samostatného privedeného Zákazníka je obmedzená na dobu 365 (slovom: tristo šesťdesiat päť) za sebou idúcich kalendárnych dní od registrácie privedeného Zákazníka v spoločnosti SZRT Slovakia. Po uplynutí tejto doby spoločnosť SZRT Slovakia takéhoto Zákazníka z databázy Partnera vyradí.

4.6 Spoločnosť SZRT Slovakia je oprávnená podmienky pre získanie provízie a výšku samotnej provízie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. /p>

4.7 Hrubý zisk zo Zákazníka je rovný rozdielu medzi jeho prijatými stávkami a vyplatenými výhrami. Vo výpočte Hrubého zisku zo Zákazníka sú zohľadnené tiež zrušené stávky, či iné nesprávne transakcie, ktoré sú neskôr opravené. Do Hrubého zisku zo Zákazníka sú započítané iba stávky prijaté spoločnosťou SZRT Slovakia na stávkové hry.

4.8 Čistým ziskom zo Zákazníka sa rozumie Hrubý zisk zo Zákazníka po odpočítaní (i) daní, odvodov, poplatkov a iných podobných platieb stanovených príslušnými právnymi predpismi, (ii) licenčných poplatkov, (iii) marketingových nákladov a správnych poplatkov, (iv) nákladov na transakcie, (v) stávkových bonusov, vstupných bonusov, vkladových bonusov či iných bonusov a prémií a (vi) preukázateľných nákladov spoločnosti SZRT Slovakia vynaložených v súvislosti s prevádzkou hazardných hier.

4.9 Provízia Partnera je vypočítaná ako percentuálny podiel na Čistom zisku zo Zákazníka, ktorému spoločnosť SZRT Slovakia na základe jeho registrácie zriadila hráčsky účet a overila jeho identitu. /p>

4.10 Nárok na províziu Partnerovi vzniká iba z hráčskych účtov Zákazníkov zaregistrovaných prostredníctvom partnerského kódu Partnera do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní po ich kliknutí na Reklamný prvok na Partnerskej internetovej stránke.


5. Výplata provízií

5.1 Minimálna čiastka k výplate provízie Partnera podľa týchto Podmienok za kalendárny mesiac je 100,- € vrátane DPH (slovom: jedno sto eur a nula eurocentov). V prípade, ak v danom kalendárnom mesiaci nedosiahne provízia túto minimálnu hodnotu, bude príslušná čiastka v plnej výške prevedená do nasledujúceho kalendárneho mesiaca príslušného kalendárneho roka a Partner môže vystaviť faktúru najskôr po tom, ako jeho celková výška nevyplatenej provízia presiahne čiastku 100,- € vrátane DPH (slovom: jedno sto eur a nula eurocentov), ak tieto pravidlá neustanovujú inak. Maximálny limit provízie nie je stanovený.

5.2 Vyúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac. Spoločnosť SZRT Slovakia poskytne Partnerovi vyúčtovanie za kalendárny mesiac do 6. (slovom: šiesteho) pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa provízia počíta. Vyúčtovanie bude Partnerovi prístupné po jeho prihlásení na internetové stránky Partnerského programu.

5.3 Mesačné provízie sú kumulované a Partner môže požiadať o vyplatenie svojej provízie kedykoľvek podľa vlastného uváženia, minimálne jeden krát ročne k 31. decembru príslušného kalendárneho roka, pričom musia byť splnené podmienky uvedené v týchto Podmienkach.

5.4 Provízia v Partnerskom programe sa zobrazuje ako konečná suma, t. j. vrátane DPH.

5.5 Pokiaľ Zákazníci privedení Partnerom vygenerujú spoločnosti SZRT Slovakia za daný kalendárny mesiac stratu, vznikne tak záporná provízia, ktorá bude započítaná s kladnými províziami Partnera. Za týmto účelom Partner a spoločnosť SZRT Slovakia týmto uzatvárajú dohodu podľa § 364 Obchodného zákonníka, na základe ktorej je spoločnosť SZRT Slovakia oprávnená započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky. Spoločnosť SZRT si vyhradzuje právo rozhodnúť o dočasnom alebo trvalom vyňatí Zákazníka z kalkulácie provízie Partnera aj pred uplynutím doby podľa ods. 4.5 týchto Podmienok.

5.6 Provízia bude Partnerovi uhradená bezhotovostným prevodom na základe daňového dokladu (faktúry), ktorý Partner riadne a včas vyhotoví podľa platných právnych predpisov po splnení podmienok uvedených v tomto článku 5. a doručí ho najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní po dátume dodania služby (dátum dodania služby je zásadne posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý je faktúra vystavená) na e-mail [email protected]. Splatnosť daňového dokladu (faktúry) je 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní od jeho preukázateľného doručenia spoločnosti SZRT Slovakia. Ak daňový doklad nespĺňa zákonné náležitosti, Partner je povinný ho bez zbytočného odkladu opraviť a opätovne doručiť. Lehota splatnosti sa v takom prípade prerušuje a spoločnosť SZRT Slovakia sa nemôže z tohto dôvodu dostať do omeškania s platbou provízie. Platba provízie sa považuje na uhradenú v deň jej úplného odpísania z bankového účtu spoločnosti SZRT Slovakia.

5.7 Pokiaľ Partner nesúhlasí s výškou provízie, ktorá bola spoločnosťou SZRT Slovakia vypočítaná, je povinný o tom spoločnosť SZRT Slovakia informovať do 8 (slovom: ôsmich) kalendárnych dní od sprístupnenia vyúčtovania Partnera, a to emailom na e-mailovú adresu [email protected], pričom Partner je zároveň povinný riadne a pravdivo uviesť všetky dôvody, pre ktoré považuje výpočet provízie za nesprávny. V prípade, ak Partner nebude namietať v lehote stanovenej v tomto odseku výšku provízie, má sa za to, že s výškou provízie súhlasí a na ďalšie námietky spoločnosť SZRT Slovakia nebude prihliadať. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti SZRT Slovakia na následnú korekciu pôvodne vypočítanej provízie.

5.8 Partner je povinný vyfakturovať províziu a doručiť faktúru za kalendárny rok aj v prípade, ak nespĺňa podmienky podľa ods. 5.1 a 5.3 tohto článku 5., a to  do 15. januára nasledujúceho roka. V opačnom prípade bude celá nevyplatená provízia vynulovaná a Partnerovi zanikne nárok na jej vyplatenie.

5.9 Partner je povinný doručiť faktúru, pokiaľ sa z neplatiteľa DPH stane platiteľ DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Pred takouto zmenou je Partner povinný doručiť faktúru aj v prípade, že nespĺňa podmienky podľa ods. 5.1. a 5.3 tohoto článku 5. K dátumu zmeny Partnera na platiteľa DPH musí byť zostatok provízie Partnera nulový (tj. 0,- €, slovom: nula eur).


6. Práva a povinnosti spoločnosti SZRT Slovakia

6.1 Spoločnosť SZRT Slovakia má právo okamžite ukončiť spoluprácu (odstúpiť od zmluvy) s Partnerom, pokiaľ má podozrenie, že Partner využíva Reklamné prvky pre akúkoľvek formu nevyžiadanej pošty (spamu) alebo pokiaľ propaguje služby a produkty spoločnosti SZRT Slovakia spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s oprávnenými záujmami spoločnosti SZRT Slovakia, s týmito Podmienkami alebo s dobrými mravmi.

6.2 Akékoľvek náklady súvisiace s tvorbou Reklamných prvkov znáša spoločnosť SZRT Slovakia.

6.3 Spoločnosť SZRT Slovakia dá Partnerovi k dispozícii vlastný hyperlinkový odkaz a Reklamné prvky. Spoločnosť SZRT Slovakia je oprávnená všetky takéto Reklamné prvky a iné materiály kedykoľvek odstrániť, upraviť, či zmeniť.

6.4 Spoločnosť SZRT Slovakia má právo podľa svojho uváženia rozhodnúť o účasti Partnera v Partnerskom programe, teda najmä ho prijať alebo neprijať do Partnerského programu alebo ho kedykoľvek z Partnerského programu vylúčiť a ukončiť s ním okamžite zmluvný vzťah postupom uvedeným v článku 8.

6.5 Spoločnosť SZRT Slovakia eviduje zisky z privedených Zákazníkov, vypočítava provízie realizované cez Reklamné prvky a poskytuje Partnerovi k dispozícii pravidelne aktualizovanú sumárnu výkonnostnú štatistiku bez uvedenia údajov a skutočností o jednotlivých Zákazníkoch a pri dodržaní povinnosti mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.


7. Vyhlásenia, práva a povinnosti Partnera

7.1 Partner čestne vyhlasuje, že informácie poskytnuté spoločnosti SZRT Slovakia prostredníctvom registračného formulára sú pravdivé a úplné. Ak sa niektoré informácie zmenia, Partner je povinný informovať spoločnosť SZRT Slovakia o zmene údajov písomne, resp. emailom bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 (slovom: dvoch) kalendárnych dní od účinnosti zmeny.

7.2 Partner vyhlasuje, že Partnerskú internetovú stránku prevádzkuje vo vlastnom mene a na vlastný účet a má plné právo s touto Partnerskou internetovou stránkou neobmedzene disponovať.

7.3 Partner znáša akékoľvek náklady spojené s implementáciou Reklamných prvkov na Partnerskú internetovú stránku a náklady súvisiace s ich zobrazením.

7.4 Partner je oprávnený použiť iba Reklamné prvky poskytnuté mu pre účely jeho účasti v Partnerskom programe spoločnosti SZRT Slovakia. Partner nie je oprávnený tieto Reklamné prvky akokoľvek upravovať, ani použiť na iné účely, a to ani nekomerčné.

7.5 Zodpovednosť za vývoj, prevádzku, údržbu a obsah Partnerskej internetovej stránky nesie výhradne Partner. Partner je povinný zabezpečiť, že obsah na Partnerskej internetovej stránke nebude urážlivý, hanlivý ani nelegálny. Spoločnosť SZRT Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za vývoj, prevádzku, údržbu ani obsah Partnerskej internetovej stránky.

7.6 Partnerský program spoločnosti SZRT Slovakia je určený iba pre zaregistrovaných a schválených Partnerov a ich Partnerských internetových stránok. Partner nesmie registrovať do Partnerského programu iné osoby. Registrácia tretej osoby Partnerom do Partnerského programu, sprostredkovanie prístupových údajov Partnera do Partnerského programu alebo prenesenie prístupových údajov Partnera do Partnerského programu tretej osobe zakladá právo Spoločnosti SZRT Slovakia na okamžité odstúpenie od zmluvy a Partner je povinný spoločnosti SZRT Slovakia vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho k jej vráteniu SZRT vyzve, a to do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia takej výzvy emailom, alebo iným spôsobom.

7.7 V rámci jedného prístupu do Partnerského programu môže Partner používať a spravovať viac Partnerských internetových stránok.

7.8 V prípade zneužitia týchto Podmienok, a to aj v štádiu prípravy alebo pokusu, napríklad v prípade Partnerovho pokusu získať, či v prípade neoprávneného získania provízie alebo pri podozrení spoločnosti SZRT Slovakia na akékoľvek nekalé či podvodné konanie Partnera, za ktoré sa považuje aj nekalé či podvodné konanie s ním prepojeného, či v zhode jednajúceho privedeného Zákazníka, je spoločnosť SZRT Slovakia oprávnená okamžite ukončiť zmluvnú spoluprácu (odstúpiť od zmluvy) s Partnerom, pričom Partnerovi zaniká nárok na vyplatenie akejkoľvek splatnej i nesplatnej provízie a Partner je povinný spoločnosti SZRT Slovakia vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho k jej vráteniu spoločnosť SZRT Slovakia vyzve, a to do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia takej výzvy emailom, alebo iným spôsobom.

7.9 Partner je povinný prezentovať Partnerskú internetovú stránku tak, aby nemohlo vzniknúť a ani nevzniklo riziko zámeny s akoukoľvek internetovou stránkou vlastnenou alebo prevádzkovanou spoločnosťou SZRT Slovakia alebo jej kontrolovanou alebo kontrolujúcou osobou a aby nevznikol dojem, že je Partnerská internetová stránka je stránkou vlastnenou alebo prevádzkovanou spoločnosťou SZRT Slovakia alebo jej kontrolovanou alebo kontrolujúcou osobou.

7.10 Partner nesmie používať doménu ani subdoménu, ktorá by mohla byť zamenená s doménami alebo subdoménami vlastnenými alebo prevádzkovanými spoločnosťou SZRT Slovakia alebo jej kontrolovanou alebo kontrolujúcou osobou.

7.11 Partner berie na vedomie, že spoločnosť SZRT Slovakia môže kedykoľvek uzatvoriť zmluvy s inými Partnermi za rovnakých či odlišných podmienok, aké boli poskytnuté Partnerovi.

7.12 Partner je povinný za každých okolností jednať spôsobom, ktorým neohrozí bezúhonnosť ani dobré meno a povesť spoločnosti SZRT Slovakia, ani jej kontrolovanej alebo kontrolujúcej osoby.

7.13Partner je povinný uchovávať svoje užívateľské meno a heslo do Partnerského programu v tajnosti. Spoločnosť SZRT Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov Partnera treťou osobou, ani za bezpečnosť alebo kvalitu internetového pripojenia Partnera.

7.14 Partner nesmie prezentovať internetové stránky spoločnosti SZRT Slovakia, ani spoločnosť SZRT Slovakia, ani jej kontrolovanú alebo kontrolujúcu osobu na dezinformačných internetových stránkach. Zoznam slovenských dezinformačných stránok/webov je k dispozícii tu.

7.15 Partner nesmie prezentovať internetové stránky spoločnosti SZRT Slovakia, ani spoločnosť SZRT Slovakia, ani jej kontrolovanú alebo kontrolujúcu osobu na internetových stránkach so sexuálnym obsahom.

7.16 Partner je povinný akékoľvek Reklamné prvky poskytnuté v rámci Partnerského programu využívať v súlade s týmito Podmienkami a neposkytne ich žiadnej tretej osobe.

7.17 Ako prišlá návšteva vedúca k uznanej konverzii na Zákazníka nebude uznaná žiadna návšteva, ktorá neviedla z riadneho reklamného priestoru Partnera cez Reklamný prvok a bola presmerovaná alebo pravdepodobne presmerovaná automaticky. Toto jednanie je považované za nekalé a podvodné a môže viesť k okamžitému ukončeniu spolupráce s Partnerom. V takom prípade je Partner povinný spoločnosti SZRT Slovakia vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho k jej vráteniu spoločnosť SZRT Slovakia vyzve, a to do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia takej výzvy emailom, alebo iným spôsobom.

7.18 Partner nesmie využívať žiadne prostriedky k umelému navýšeniu počtu zobrazení, kliknutí či získavaniu cookies vrátane automatizovaných alebo ručných metód.

7.19 Partner nesmie vkladať akékoľvek stránky spoločnosti SZRT Slovakia do iframu.

7.20 Pri zasielaní partnerského e-mailu je Partner povinný po celý čas dodržiavať nasledujúce pravidlá. Tejto zodpovednosti sa Partner nemôže zbaviť

  • Adresát musí mať možnosť sa z newslettera (odoberania e-mailov) kedykoľvek odhlásiť rovnako jednoduchým spôsobom, ako sa prihlásil.
  • V mene ani e-mailovej adresy odosielateľa sa nesmie používať obchodné meno spoločnosti SZRT Slovakia s.r.o., ani jeho skrátená verzia, napr. “SZRT” ani slovo “betring”.
  • Všetky e-mailové adresy z databázy Partnera musia mať povolený odber newslettera a noviniek od Partnera. Partner nesmie rozosielať nevyžiadanú poštu (spam). Partner musí adresáta pri udeľovaní súhlasu so zasielaním obchodných oznámení upozorniť na to, že e-maily môžu obsahovať marketingovú komunikáciu tretej strany.
  • Partner jej povinný využívať len také e-mailové adresy, ktorých majitelia sú starší ako 18 rokov.
  • E-mail nesmie obsahovať nepravdivé ani zavádzajúce údaje.
  • E-mail nesmie obsahovať škodlivý software, ani prílohy.
  • E-mail musí obsahovať viditeľnú informáciu, že sa nejedná o štandardnú komunikáciu spoločnosti SZRT Slovakia.
  • Partner sa zaväzuje propagovať najmä služby a akcie, ktoré sú zmienené v e-mailových šablónach, prípadne doručené alebo poskytnuté mu spoločnosťou SZRT Slovakia
  • Partner je povinný používať len grafiku a materiály získané ako Reklamné prvky v Partnerskom programe spoločnosti SZRT Slovakia a nie je oprávnený tieto akokoľvek upravovať.
  • Partner je povinný všetky Reklamné prvky poskytnuté v rámci Partnerského programu využívať v súlade s týmito Podmienkami a inými pokynmi spoločnosti SZRT Slovakia a neposkytne ich žiadnej tretej osobe.

7.21 V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, povinností alebo pravidiel Partnera má spoločnosť SZRT Slovakia právo na okamžité odstúpenie od zmluvy bez nároku Partnera na vyplatenie provízie (splatnej aj nesplatnej). V takom prípade je Partner povinný spoločnosti SZRT Slovakia vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho k jej vráteniu SZRT vyzve, a to do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia takej výzvy emailom, alebo iným spôsobom.

7.22 Partner je povinný rešpektovať spôsob výpočtu jeho provízie a jej výšky, ktorú zistí SZRT Slovakia postupom podľa Článku 4. týchto Podmienok.

7.23 Spoločnosť SZRT Slovakia môže poskytnúť Partnerovi v priebehu trvania tejto zmluvy rôzne informácie súvisiace s podnikaním, prevádzkovaním, používanou technológiou, s Partnerským programom a pod. Všetky a akékoľvek informácie, ktoré spoločnosť SZRT Slovakia poskytne Partnerovi alebo ktoré sa partner dozvie v súvislosti s Partnerským programom, majú dôverný charakter a predstavujú jej obchodné tajomstvo. Partner je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s účasťou v Partnerskom programe alebo mu boli sprístupnené. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvného vzťahu a ukončení účasti Partnera v Partnerskom programe. V prípade porušenia tejto povinnosti je Partner povinný spoločnosti SZRT Slovakia vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho k jej vráteniu SZRT vyzve, a to do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia takej výzvy emailom, alebo iným spôsobom.


8. Platnosť zmluvného vzťahu a ukončenie účasti v Partnerskom programe

8.1 Partnerský program predstavuje zmluvný vzťah medzi spoločnosťou SZRT Slovakia a Partnerom, ktorý je založený postupom uvedeným v ods. 3.1 týchto Podmienok, ktoré sú pre každého účastníka tohto zmluvného vzťahu záväzné a s ktorými Partner vyjadruje svoj súhlas odoslaním registračného formuláru a svojím prihlásením sa do Partnerského programu. Partnerský program je ako zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú. Spoločnosť SZRT Slovakia je oprávnená ho kedykoľvek ukončiť výpoveďou bez uvedenia dôvodu emailom, alebo iným spôsobom s okamžitou platnosťou alebo s uvedením výpovednej doby podľa svojho uváženia. Partner je oprávnený tento zmluvný vzťah a svoju účasť v Partnerskom programe kedykoľvek ukončiť výpoveďou bez uvedenia dôvodu jej doručením cez rozhranie Partnerského programu, pričom SZRT Slovakia zabezpečí zrušenie účasti Partnera v Partnerskom programe bezodkladne, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní, čím sa zmluvný vzťah skončí.

8.2 Akékoľvek ukončenie účasti Partnera v Partnerskom programe nezbavuje Partnera jeho povinnosti splniť si riadne a včas svoje záväzky podľa týchto Podmienok, a to najmä povinnosti bez zbytočného odkladu vrátiť spoločnosti SZRT Slovakia vyplatenú províziu, na ktorú Partnerovi podľa týchto Podmienok zanikol nárok alebo je povinný ju vrátiť z iného dôvodu.

8.3 Najneskôr v deň ukončenia účasti Partnera v Partnerskom programe je Partner povinný odstrániť z Partnerských internetových stránok všetky Reklamné prvky spoločnosti SZRT Slovakia. V prípade porušenia tejto povinnosti je Partner povinný spoločnosti SZRT Slovakia vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho k jej vráteniu SZRT vyzve, a to do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia takej výzvy emailom, alebo iným spôsobom.


9. Záruky a vyhlásenia spoločnosti SZRT Slovakia

9.1 Spoločnosť SZRT Slovakia neposkytuje v rámci Partnerského programu žiadne zrejmé ani skryté záruky ani vyhlásenia vo vzťahu k výpočtu a platbe provízií ani k iným skutočnostiam a okolnostiam.

9.2 Spoločnosť SZRT Slovakia nezaručuje, že prevádzka jej internetových stránok bude neprerušená alebo bezchybná. Spoločnosť SZRT Slovakia nie je zodpovedná za akékoľvek dôsledky prípadných prerušení prevádzky a chýb jej internetových stránok, ak sa vyskytnú.

9.3 V prípade nezrovnalostí medzi záznamami v Partnerskom programe (www.affiliates.betring.sk/registration.asp) a databázou spoločnosti SZRT, záznamy z databázy SZRT budú považované za rozhodujúce.


10. Obmedzenie zodpovednosti

10.1 Spoločnosť SZRT Slovakia nie je zodpovedná za žiadne nepriame, mimoriadne ani následné škody (najmä akékoľvek straty príjmov, ziskov, zmarených príležitostí alebo dát) vzniknuté Partnerovi v spojení s touto zmluvou a účasťou Partnera v Partnerskom programe.

10.2 Súhrnná zodpovednosť za škodu spoločnosti SZRT Slovakia vyplývajúca z tejto zmluvy a účasti Partnera v Partnerskom programe je obmedzená celkovú čiastku provízie, ktorá bola Partnerovi zaplatená za uplynulých 6 (slovom: šesť) mesiacov od vzniku nároku na škodu.

10.3 Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti SZRT Slovakia vyplývajúca z tejto dohody je uspokojená províziami a je limitovaná na priame škody.


11. Záverečné ustanovenia

11.1 Spoločnosť SZRT Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať akúkoľvek zmenu v Podmienkach, prípadne Partnerský program pozastaviť, či ukončiť. Každá zmena Podmienok je platná od zverejnenia ich nového znenia v elektronickej podobe na internetovej stránke www.affiliates.betring.sk/registration.asp.

11.2 Upozornenie na zmenu alebo novinku bude zverejnené na stránkach Partnerského programu alebo v týchto Podmienkach.

11.3 V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich účasti Partnera v Partnerskom programe budú tieto prednostne riešené dohodou. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od vzniku sporu, bude každý účastník tohto zmluvného vzťahu oprávnený podať návrh na začatie konania na príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike.

11.4 Partner svojou účasťou v programe potvrdzuje, že si prečítal tieto Podmienky, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

11.5 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. novembra 2021.